ŽIDOVSKÝ NÁROD A JEHO SVATÁ PÍSMA V KŘESŤANSKÉ BIBLI, Papežská biblická komise

 

ŽIDOVSKÝ NÁROD A JEHO SVATÁ PÍSMA V KŘESŤANSKÉ BIBLI, Papežská biblická komise, Karm.nakl., Kostelní Vydří 2004

 


https://lh6.googleusercontent.com/pbmOxLO2lnWhQ41X8kd3pe_M8AhSQmlQsDp2MvqovyrNWMYVgts6iSGDTS3smlyzK1FcXLnvNvzR0JEw5fXbOf5xGhy-L1HjnK5M50-rpvwN2LQAsrgs3mOiXPUzRud9RM6y4u0

 

Tento významný dokument Papežské biblické komise s zabývá vztahem SZ a NZ na jedné straně a vztahem křesťanů a židů na základě Písma na straně druhé. Byl vydán r. 2001.

 

Předmluva je od Josefa Ratzingera. Zamýšlí se nad přístupy k výkladu Písma círk. otci (Augustin, Ambrož, Origenes), nad přístupem Filona Alex. a zároveň nad Marcionovým odmítnutím SZ, které má svou obdobu i v moderní době v osobě Adolfa von Harnacka.

 

- židovská četba Bible “je možná, že navazuje na židovská svatá Písma epochy 2. chrámu, že je četbou analogickou k četbě křesťanské, která se rozvíjela souběžně” (čl.22). … křesťané se mohou mnohému naučit od židovské exegeze, praktikované už více než 2000 let. Křesťané mohou naopak doufat, že židé budou moci mít užitek z bádání exegeze křesťanské (tamtéž). … poslední díl dokumentu, v němž se pečlivě vysvětlují “protižidovské” texty. … Dokument ukazuje, že výtky adresované židům v NZ nejsou ani četnější, ani ostřejší než obžaloby Izraele v Zákoně a u Proroků … Patří ke satrozákonní prorocké mluvě a proto je třeba je jako prorocké výroky interpretovat: varují před přítomnými pochybeními, ale jsou svou podstatou stále časové a ponechávají také vždy výhled na nové možnosti spásy.

 

- D. Židovské exegetické metody užívané v NZ - 1. Žid.ex.metody - 2. Exegeze v Kumránu a v NZ (Řím 10,5-13  v listě Židům) (s.27) - 3. Rabínské metody v NZ (qal wa chómer, gezerah šavah … = argument a fortiori a arg. per analogiam … příklady v pozn. - ev. a Pavlovy listy)

 

- III. Židé v NZ (s.109nn) … rozebrání a citace nejdůl. zmínek , odsuzujících židy v  celém NZ

 

 

 

http://www.teologicketexty.cz/casopis/2005-2/Papezska-biblicka-komise-Zidovsky-narod-a-jeho-svata-Pisma-v-krestanske-Bibli.htmlC

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla