NEZNÁMÁ EVANGELIA, NZ apokryfy I.

 

NEZNÁMÁ EVANGELIA, Novozákonní apokryfy I., uspořádali Jan A. Dus, Petr Pokorný, Vyšehrad, Praha 2001

 

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/s37EAWe4utMYyZyYaRFm5hdA5-52LeBwhX_3H7aQpPah-7IqbUj4uqE1z9CIb07Jy5Ug8iZtbb13o0I0NKil7cTGY00u2K_OJeq-tYoJioU0jjNt3_H2bzeyCjnziu1dqy9I9m0První díl třídílné edice souboru novozákonních apokryfů (společně s následujícími Skutky apoštolů a Apokalypsami), mnohými z nich v češtině vycházejícími poprvé. “Neznámá evangelia” se zdaleka nedrží systému kanonických evangelií, která vyprávějí o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Spíše se různými způsoby pokoušejí vyplnit prázdná místa, která od počátku křesťany zajímala, ale o kterých se z kanonických evangelií nic nedozvídáme. Jiná “evangelní” vyprávění předkládají před čtenáře naprosto odlišné systémy pochopení Kristovy osoby (především evangelia gnostická). Kniha je řazena do 8 větších celků:

 

1. - v tomto oddíle je zevrubně osvětlován rozdíl mezi kanonickými spisy a spisy apokryfními.

 

2. - zde jsou uveřejněny apokryfní dodatky k evangeliím kanonickým (agrafa - agrafon o sobotě-fragment “Tajného” ev. Markova-kratší závěr Markova ev.-papyry Freery, Oxyrhynchus 840,1224, Egerton 2.

 

3. - Nejstarší evangelia (logia): Tomášovo ev. - nejstarší apokryfní ev. částečně ovlivněné gnózí. Je to však pouze soubor Ježíšových výroků (logií) bez zasazení do příběhu, ve kterém byly proneseny; Ev. Spasitele - dochované jen zlomkovitě; Rozhovor se Spasitelem - formou rozhovoru Ježíše se svými učedníky a s Marií (Magd.) zjevuje Spasitel tajemné pravdy spásy (odpočinutí). Spis je ovlivněn gnózí.

 

4. - Židokřesťanská apokryfní evangelia: zachovány jen zlomkovité citace círk. otců (Jeroným, Eusebios, Origenes, Klement Alex., Epiphanius aj.). Patří sem Ev. Nazorejců (S Řecko), Ev. Hebrejců (Egypt), Ev. Ebionitů (V od Jordánu).

 

5. - Gnostická apokryfní evangelia: Filipovo ev. - (Nag Hammádí) - výroky a rozhovory Ježíšovy (gnost. myšlenky: - vzkříšení (duchovní) předchází smrti - svátosti: křest, pomazání, euchar., spasení a manželská ložnice. Ev. Egypťanů - jen několik citátů u Klem. Alex. Petrovo ev. - zachován jen zlomek - utrpení a vzkříšení - vina Ježíšovy smrti je přenesena na Heroda a Židy. Vzkříšení je vizuálně popsáno svědky (vojáky hlídajícími hrob) - dva do nebes sahající andělé podpírají osobu Vzkříšeného sahající nad nebesa, za nimi “kráčí” kříž. Mariino ev. -  Marie Magdalská jako příjemce tajného Ježíšova spasitelného učení, které apoštolové nechápou (gnóze).

 

6. - Evangelia dětství: Protoevangelium Jakubovo (2.-4.stol.) - narození a dětství Mariino (Jáchym a Anna, zasvěcení do chrámové služby, zasnoubení s Josefem), - narození Ježíšovo (Mariino panenství- tělesnou prohlídkou (porodní bába a Salome) potvrzeno, mágové, vražda Zachariáše-Herodes; Pseudo-Tomášovo ev. dětství (konec 2.stol.) - dětství Ježíšovo podáno formou lidového naivního vyprávění, ve snaze skloubit u dítěte Ježíše jeho pravé lidství (hraje si, učí se) a božství (cokoli ve své dětské nerozvážnosti vyřkne či udělá, stává se zázrakem  - oživení ptáčků z bláta, usmrcování a kříšení dětských protivníků - spoluhrající si děti, přísní učitelé); Pseudo-Matoušovo ev. (8.-9.stol.) kompilace a částečné uhlazení předcház. 2 evangelií (dětství Marie, d. Ježíše). Jako překladatel z hebrejštiny do latinyy smyšleně uveden Jeroným. Velice oblíbené ve středověku.

 

7. - Pilátovský cyklus: Vyprávění Josefa Arimatijského (Gestas, který krutě okrádá pocestné a Démas, který jako hostinský bohatým bere a chudým dává, jsou týden před Ježíšem zatčeni. Jidáš, synovec Kaifáše zradí Krista za 30 stříbrných. Po Ježíšově smrti jej Josef Ar. pochová do svého nového hrobu. Následně je Židy uvězněn. Zde upadá pak do vytržení a doprovází s Démasem Vzkříšeného do Galileje.) Nikodémovo evangelium (Akta Pilátova a Kristův sestup do pekel). Akta Pilátova (Zápis z Ježíšova procesu - zastává se Piláta proti Židům, kteří nesou hlavní vinu na Ježíšově odsouzení). O Kristově sestupu do pekel (Patriarchové, proroci, Jan Křtitel očekávají příchod a vysvobození od Krista. Hádés a satan se připravují na boj s Kristem, aby nebyl nikdo z Hádu propuštěn. "Zvedněte brány své klenby, ať vejde Král slávy!" Ďábel a Hádés jsou poraženi, spravedliví vysvobozeni z Hádu.) První list Pilátův (List Piláta císaři Claudiovi o procesu s Ježíšem, ve kterém proti Židům Pilát Ježíše hájí). Vybrané varianty a poznámky k Nikomédovu ev. (O Jidášově konci, O dvou lupičích, O Bohorodičce na křížové cestě, O Bohorodičce pod křížem, O lámání kostí, O Ježíšově pohřbu, O Ježíšově nanebevzetí, O svědectví Leukia a Karina, O Šétově cestě do ráje, O rozbití pekelných bran). Druhý list Piláta (Brání Piláta, jeho čin byl projevem věrnosti císaři). Potrestání Piláta (Soud Piláta před císařem, je nakonec sťat, i když je nevinný, jeho žena Prokla též umírá). Smrt Piláta (Pilát nespravedlivě obviněn k potupné smrti, spáchá pak ve vězení sebevraždu). Pomsta Spasitele (Židovská válka a její výsledek - zničení Jeruzaléma, je chápán jako trest za ukřižování Krista). Svědectví Jana Malaly (Jan Malala - byzantský kronikář, zemřel r. 578, sepsal kroniku lidstva od stvoření, v době Ježíšově je veden spíše monofyzitskými tendencemi). Pověst o Abgarovi (Fiktívní korespondence edesského krále Abgara V. Ukkamy - zem. 50 po Kr., s Ježíšem. Abgar jej prosí, aby přišel do Edessy a uzdravil jej, Jeíš pověřuje Tomáše, aby věc zařídil. Ten pak posílá Tadeáše, který krále uzdraví, král pak s celou Edessou přijímají křesťanství). Svědectví Josefa Flavia (Dvě zmínky o Ježíšovi ve Flaviových Židovských starožitnostech, ta druhá je možná interpolace křesťanů, pro své nadšení pro obdiv ke Kristu).

 

 

Joomla templates by a4joomla