DĚJINY NÁBOŽENSKÉHO MYŠLENÍ I.,II.,III.,IV., Eliade Mircea

DĚJINY NÁBOŽENSKÉHO MYŠLENÍ I.,II.,III.,IV., Eliade Mircea, Oikoymenh, Praha 2008

   

 

4dílné pojednání o dějinách náboženství je patrně nejinformativnějším a nejčtenějším dílem, ve kterém se člověk může odborně seznámit s celým komplexem dějin náboženství, tedy religionistiky.

Mircea Eliade (1907-1986) je jistě tím nejpovolanějším, který se tohoto díla se ctí zhostil. Původem z Rumunska, studoval v Indii, přednášel filosofii na univerzitě v Bukurešti, působil v rumunských diplomatických službách. Od r. 1945 byl profesorem na Sorboně v Paříži, od r. 1957 až do své smrti působil na univerzitě v Chicagu jako komparatista (srovnávací vědec v oboru dějin náboženství). Vícero jeho knih bylo přeloženo do češtiny a stalo se vědeckým základem pro všechny zájemce o religionistiku. Celé 4svazkové dílo je velice čtivé, je to nejen systematické pojednání, ale je též dokládáno mnohými příklady z praxe lidských projevů náboženského jednání.

První svazek Dějin náboženského myšlení má následující oddíly: -Na počátku … Magicko-náboženské chování lidí v paleolitu; -Nejdelší revoluce: Objev zemědělství – mezolit a neolit; -Náboženství Mezopotámie; -Náboženské myšlení a politické krize ve starověkém Egyptě; -Megality, chrámy, obřadní centra: západní Evropa, Středomoří, údolí Indu; -Náboženství Chetitů a Kenaanců; -„Když byl Izrael mládenečkem“; -Náboženství Indoevropanů. Védští bohové; -Indie před Gautamou Buddhou: Od kosmické oběti k vrcholné jednotě Átman-Brahma; -Zeus a řecké náboženství; -Olympané a heróové; -Eleusinská mystéria; -Zarathuštra a íránské náboženství; -Náboženství Izraele v období králů a proroků; -Dionysos čili znovunalezení blaženství.

Svazek druhý má tyto oddíly: -Náboženství staré Číny; -Bráhmanismus a hinduismus: První filosofie a technologie spásy; -Buddha a jeho současníci; - Buddhovo poselství od hrůzy z věčného návratu k blaženosti nevyslovitelného; -Římské náboženství: Od počátku k usnesení o bakchanáliích; -Keltové, GGermáni, Thrákové a Getové; -Orfeus, Pythagoras a nová eschatologie; -Dějiny buddhismu od Mahákášjapy po Nagárdžunu; -Hinduistická syntéza: Mahábhárata a Bhagavadgíta; -Zrání judaismu: Od apokalypsy k povýšení tóry; -Synkretismus a kreativita v hellénistické době: Příslib spásy; -Nové Íránské syntézy; -Zrození křesťanství; -Pohanství, křesťanství a gnose v císařské době; -Soumrak bohů.

Třetí díl se zabývá těmito tématy: -Náboženství starověké Eurasie: Turko-Mongolové, Ugrofinové, Baltoslované; -Křesťanské církve až do ikonoklastické krize (8.-9.století); -Muhammad a rozmach islámu; -Západní katolictví od Karla Velikého po Jáchyma z Fiore; -Muslimské theologické a mystické tradice; -Judaismus od Bar Kochbova povstání po chasidismus; -Náboženská hnutí v Evropě: Od vrcholného středověku po předvečer reformace; -Náboženství, magie a hermetické tradice před reformací a po ní; -Tibetská náboženství.

 

Čtvrtý svazek je již psaný Eliadovými následovníky částečně z jeho písemné pozůstalosti, částečně z vlastní odborné tvorby. Má tyto části: -Města a symboly – stará středoamerická náboženství; -Hledání nesmrtelnosti – taoismus v čínských náboženských představách v době šesti dynastií (cca 600-400 př.Kr.); -Rozmanitost a celistvost – náboženství v Indonésii; -Mana a tabu – náboženství Oceánie; -Totem, čas snění, tjuringa – australská náboženství; -Rodinná pospolitost a kosmické mocnosti – základní náboženské ideje v západoevropských náboženstvích; -V kruhu živých-mrtvých – náboženské ideje na východě střední Afriky; -Šamanismus a cesta do říše mrtvých – náboženské představy Indiánů jihoamerické nížiny; -Ve znamení tance slunce – náboženský obraz světa a ritualismus severoamerických Ogala-Siouxů; -Šintó a lidové náboženství – japonská religiozita v historickém kontextu; -Náboženství a politika – vývoj japonského buddhismu až do současnosti (-Mahajánový buddhismus v Japonsku, -Modernizační snahy v tradičním japonském buddhismu, -Moderní japonská lidová náboženství buddhistického ražení, -Politický buddhismus v Japonsku – světové náboženství za mír); -Náboženská kreativita a sekularizace v Evropě od osvícenství.

Joomla templates by a4joomla