O SVOBODĚ VOLBY, Órigenés

 

O SVOBODĚ VOLBY,
Órigenés, Martin Navrátil (úvodní studie, překlad a komentář), Olomouc, 2007

https://lh3.googleusercontent.com/I_buywIeVdryeg1o7CUr71yTpQP4ids-1a2fHoZRKR3NYQ_saKZYiQWArbtaHiT_6ATLG-EOUPFnfj-NfTaK6fiHHydNIJfPuv3voixAGU6__nLGD0B0pZVFEGk2W38sJ0z7kKw

Origenés
(185-254), jehož život je poměrně zevrubně popsán v úvodní kapitole studie.
Jeho otec Leonidés, který je popraven za pronásledování Septima Severa
(193-211) dává patrně synovi zásadní impuls nadšení a radosti z křesťanské vídy
navzdory pronásledování. Zde již zahoří Origénova touha po mučednictví, jako pravému
a plnému projevu následování Krista. Origenés se následně stal vůdcem
katechetické školy, převzaté po svém učiteli Klémentu Alexandrijském a zvláště
pak po učiteli filosofickém Ammóniovi Sakkovi. Katechetická alex. škola, zvaná
“Didaskalia”, klade důraz na obsáhlé vzdělání, nutné pro celistvé přijetí
křesťanského vyznání. Origenés zde působí jako vedoucí pro celých 30 let - od
svého 18. roku života (203-233). Pak však po konfliktu se svým
(alexandrisjským) biskupem Demétriem odchází do Palestiny, kde dále působí ji
jako vysvěcený kněz (problém - patrně se nechal vykastrovat - patrně pro
Kristovo - někteří se zbaví svého mužství pro Boží království. To mu však
místní alex. biskup vyčetl jako blud, vyobcoval jej z církve, prohlásil za
bludaře). Origenés klade důraz ve svém učitelském katechetickém na celistvé
vzdělání, zdůrazňuje i antické kroky a stupně vdělání tzv. svobodných umění,
která jsou nutným předpokladem pro křesťanskou a především biblickou
katechezii. Pochopení Písma pak probíhá pro třech úrovních - bezprostřední
pochopení textu - morální pochopení - mysterium. Duch sv., který se podílí na
vzniku textu Písma, je též nutný pro správné pochopení a četbu Písma.Spis “O počátcích
- Peri Archón”, z nějžž je v naší studii předložena část “O svobodě volby”, byl
Origenem sepsán těsně před odchodem z Alexandrie (před r. 331). Spis má
následující oddíly: 1. Jediný Bůh, 2. Kristus, 3. Duch sv., 4. Duše, 5.
Vzkříšení, 6. Svoboda volby, 7. Ďábel a jeho andělé, 8. Svět byl stvořen a
zanikne, 9. Inspirovanost Písem. Origenes v tomto svém spisu zasahuje zcela
originálně hloubky křesťanského vyznání z hlediska soudobé filosofické
vybavenosti. Předstihuje tak své tři předchůdce: Justina, Irenea a Klementa
Alex. Origené s se zde projevuje jako veliký myslitel, který má nebývale
širokou erudici a filosoficko-teologické poznání minulosti i současnosti. V
tomto svém základním myslitelském spise najdeme též základní myšlenky pro jeho
pozdější odsouzení jako heretika pro své následující názory: - preexistence
duší, jejich pád do hmotného světa, - reinkarnace, -podřízenost Syna, -
univerzální spása racionálních bytostí (apokatastasis) včetně démonů a ďábla, -
přirozenost vzkříšeného těla. Je zde tedy myšlenkový a věroučný boj “o
Origena”, který se rozhoří ve třech etapách 1. kolem Nicejského koncilu
(Methodios z Olympu x Pamphylos a Eusebios z Caesareje), 2. koncem 4. stol.
(Evagrios z Pontu (Kefalaia gnostika - shrnutí Origenova učení), Rufinus x
Epifanios ze Salaminy, sv. Jeroným), a v pol. 6. stol. (za Justiniána a k
tomuto tématu svolaných koncilů - 543, 553). Origenovo dílo je tímto oficiálně
zakázáno číst, nicméně jeho vliv na křesť. theologii zůstává obrovský. Dalším
pramenem Origenových spisů je tzv. Filokalia (cca 350) - soubor myšlenek a
citací z Origena, sebraných Basilem Vel. a Řehořem Naziánským. Předložený výsek
“O svobodě volby” rozvíjí základní charakteristiku Boha a člověka a jejich
vzájemného vztahu: Bůh je dobrý a člověk je svobodný. Astrologie (nutný osud)
je vyložena jako mylná, Boží předvědění budoucnosti není překážkou pro svobodu
člověka. Dobro a bytí je pro Origena identické, člověk se svobodně stále
rozhoduje pro dobro, které mu není podstatné, ale svým svobodným přibližováním
k dobru též naplňuje své bytí a spojení s Bohem, který je dobrý podstatně.V 2. části knihy
je vždy uveden část textu řeckého z Filokalie a zároveň stejná část textu v
latinském překladu Rufinově, přičemž oba úryvky jsou vždy přeloženy věrně do
češtiny.  

Joomla templates by a4joomla