MILOSRDENSTVÍ, Kasper Walter

MILOSRDENSTVÍ – ZÁKL.POJEM EV. – KLÍČ KŘESŤ.ŽIVOTA, Kasper Walter, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 

Walter Kasper, biskup a kardinál, se celoživotně věnuje teologii, vztahy s jinými vyznáními (židovství), pastoraci. Před několika málo lety (2013 – 3. vydání) napsal teologickou úvahu o tématu milosrdenství, která je zvlášť aktuální v tomto církevním roce, který nynější papež František vyhlásil jako rok „MILOSRDENSTVÍ“. Vícero myšlenek knihy je též samotným papežem zdůrazněno jako základní ideje pro nynější milostivý rok.

Kniha je rozdělena na dvě základní části – 1. úvaha nad milosrdenstvím Božím a 2. milosrdenství jako křesťanský mravní imperativ vyhlášený pro církev Ježíšem Kristem („Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“).

První část pojednání se tak stává velice inspirativním pohledem na Boha, jako především milosrdného Otce. Kasper je přesvědčen, že Boží milosrdenství je Jeho podstatnou vlastností, z níž tryskají ostatní důležité Boží projevy (všemohoucnost, svatost, suverenita). Téma milosrdenství, které je doposud tak trochu opomíjené v systematické teologii, by se mělo v dnešní době stát tématem zásadním pro celé uvažování o Bohu a jeho působení v lidském světě. Bůh ve svém milosrdenství se sklání k člověku, přijímá jeho přirozenost (a tím jeho slabost), soucítí s ním , vciťuje se do něho. Bůh ve svém milosrdenství odkládá svou nedosažitelnou nadřazenost, všemohoucnost, spalující svatost, aby se mohl setkávat s hříšným člověkem, kterého chce proměňovat k lepšímu především tímto láskyplným pozváním do svého společenství. V Ježíšově životním příběhu toto Boží milosrdenství přímo „křičí“ do lidského světa, který se bez Božího působením stává chladným, nesmyslným, krutým, ačkoli se snaží být spravedlivým. A tak Boží všemohoucí spravedlnost se stává služebnicí jeho pokorného milosrdenství, které je především v tomto našem „slzavém údolí“ opravdu účinně proměňující k vítězství dobra mezi lidmi a v jejich srdcích.

Druhá část knihy je věnována úvahám o projevech milosrdenství uskutečňovaném lidmi samotnými. Křesťané, Kristova církev, je oním prostorem, kde se má tento odraz Božího milosrdenství jako inspirace pro uspořádání lidského světa, především ukazovat. Předpokládá to snahu o opravdovou laskavost, která však není slabošským dobráctvím, ale heroickou ctností vycházení ze svého i dobře míněného sobectví a vydávání se obětavě službě a rozvíjení rodiny Božích dětí.

Kniha jistě stojí za přečtení jako duchovní četba i jako zamyšlení nad stavem naší evropské společnosti, jejich ideálů a jejich možných výhledů do budoucnosti.

 

 

Joomla templates by a4joomla